INFORMAČNÍ POVINNOST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 (GDPR) – KURZY A PROGRAMY PADI a UDI
Společnost (SUBAQUA) – Jiří Hruška , IČ 40759385, se sídlem Okružní 284, 373 61, Hrdějovice, adresa provozovny Okružní 284, 373 61, Hrdějovice, IČ provozovny 1003982115, jako správce osobních údajů, Vás jako účastníky kurzů a programů PADI a UDI, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese subaqua@subaqua.cz
Rozsah zpracování osobních údajů
Jiří Hruška (Subaqua) zpracovává o účastnících kurzů a programů PADI a UDI následující informace:

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, státní občanství, telefonní číslo, email
 • Číslo průkazu
 • Zdravotní údaje, které jsou nutné pro splnění zdravotní způsobilosti
 • U nezletilých kontaktní údaje na zákonného zástupce

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Účel zpracování
Důvodem zpracování výše uvedených osobních údajů je především nezbytné pro plnění smlouvy (absolvování kurzu a programu PADI a UDI) a pro plnění povinností vyplývajících z dotčených právních předpisů, jakožto i plnění dalších nařízení a směrnic. V případě nesdělení daných údajů nebude moci firma plnit předmětné povinnosti.

                   Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR 

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

 • bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (účastník kurzu)
 • bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (údaje stanovené autoritou vystavující certifikaci)
 • bod 1 a) souhlas
  Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
  Osobní údaje mohou být předány:
 1. .Autoritě vystavující mezinárodní potápěčskou kvalifikaci a registraci u:
 • Centrále PADI , Centrále UDI
 1. Zpracovatelům, kteří poskytují IT služby, SW společnost při odstraňování případných poruch SW
 2. Kontrolním orgánům
  Doba zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou (10 roků od ukončení kalendářního roku, kdy subjekt naposledy realizoval spolupráci. Vymazání údajů se nedotýká údajů nezbytných k prokázání řádného držení získané licence. Subjekt má právo, aby firma odstranila osobní údaje o něm před tímto datem, pokud tento je zpracovává neoprávněně, případně chybně, a k opravě chyby nedojde ani po výzvě k jejich opravě.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo odvolat souhlas
f) právo vznést námitku proti zpracování; a
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese subaqua@subaqua.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ohlašovací povinnost
Jsme povinni informovat subjekt údajů o jakémkoliv ohrožení jeho osobních údajů. Společnost případy porušení ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů do 72 hodin. Tuto povinnost společnost nebude mít v případě, že je velmi nepravděpodobný vliv na riziko úniku osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (hesla, antivirové programy, zálohy apod.) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamykatelná skříň v uzamykatelné kanceláři). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018, aktualizovány 6.2.2020.

Menu