INFORMAČNÍ POVINNOST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 (GDPR) – KURZY A PROGRAMY PADI a UDI
Společnost SUBAQUA – Jiří Hruška , IČ 40759385, se sídlem Okružní 284, 373 61, Hrdějovice, adresa provozovny Okružní 284, 373 61, Hrdějovice, IČ provozovny 1003982115, jako správce osobních údajů, Vás jako účastníky kurzů a programů PADI a UDI, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a Zákona 110 /2019 Sb. O zpracování osobních údajů.  V souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR Vám jako tzv. subjektům a návštěvníkům webu poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SUBAQUA – Jiří Hruška se sídlem Okružní 284, 373 61 Hrdějovice, Česká republika, IČ: 40759385, zapsaná u krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „Správce“ nebo „SUBAQUA“).

Na správce se můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu subaqua@subaqua.cz nebo na adresu sídla společnosti Hrdějovice, Okružní 284, 373 61, Česká republika.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje
Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou se správcem uzavíráte. Patří mezi ně zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo). Rodné číslo zpracováváme za účelem zprostředkování pojištění.

Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří zejména kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon popř. ID datové schránky

Údaje o zdravotním stavu
Jde zejména o informace o příp. zdravotních omezení související s čerpáním poskytovaných služeb např. zdravotní hendikep, těhotenství apod.

Fakturační údaje
Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

Údaje pro zprostředkování víz
V případě, že žádáte správce o zprostředkování udělení víz u příslušných zastupitelských úřadů, k uzavření a ke splnění takové smlouvy o zprostředkování poskytujete ke zpracovávání základní identifikační a kontaktní údaje a současně poskytujete ke zpracovávání další údaje, informace a dokumenty v rozsahu stanovené zastupitelskými úřady příslušných zemí, které jsou obsaženy v jednotlivých žádostech, formulářích a příslušných úřadů nebo formulářích správce zpracovaných v souladu s požadavky zastupitelských úřadů příslušných zemí, kterými mohou být například fotografie, rodné příjmení, jméno a příjmení rodičů, informace o Vašich cestách, o zaměstnání, podnikání, zdravotním stavu, příp. další požadované doklady atd.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ PODLE Čl. 6 GDPR :

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

– bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy 

– bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce 

– bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. 

Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.
• Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů správce.
• Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů správce po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci Aquatravel, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet Aquatravelu, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracovávané správcem pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon);

b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů;

c) za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, předáváme také informace o vašem chovaní na webu reklamním a sociálním sítím. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje. Seznam sociálních a reklamních sítí, které využíváme, naleznete na našich webových stránkách.

POUČENÍ JAKÉ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť správce má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby správce omezil zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Správce již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které správce zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti SUBAQUA a to písemně na adrese sídla společnosti Hrdějovice, Okružní 284, 37361 nebo e-mailem na adrese subaqua@subaqua.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření a žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na o prodloužen uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Pokud máte k této informační povinnosti společnosti SUBAQUA jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to na adrese sídla společnosti Hrdějovice, Okružní 284, 37361 nebo e-mailem na adrese subaqua@subaqua.cz.

Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků společnosti SUBAQUA je průběžně aktualizován, aby byl zajištěn soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Váš tým SUBAQUA – Jiří Hruška

Menu