Vyšší hladina testosteronu - tribulus terrestris

el pouit poskytovanch dat a informac

Data obsaen na webovch strnkch www.subaqua.cz jsou urena pouze pro ely souvisejc s nabdkou slueb Jiho Hruky.

Webov strnky www.subaqua.cz, provozovan Jim Hrukou, podlhaj prvn ochran podle pslunch ustanoven o ochran databz. Data, informace, fotografie ani jakkoliv jejich sti nemohou bt nad rmec tohoto elu uit shromaovny, reprodukovny, ukldny nebo peneny, a to v jakkoliv form, bez pedchozho psemnho souhlasu Jiho Hruky. Uit dat, informac, fotografi nebo jakkoliv jejich sti v rozporu se stanovenm elem me bt povaovno za poruen autorskch prv Jiho Hruky. Za poruen tchto prv je povaovno zejmna shromadovn a/nebo poskytnut dat nebo jakkoliv jejich sti pro propagaci a prodej bez psemnho souhlasu Jiho Hruky. Uit v rozporu se stanovenm elem me vst i k trestn odpovdnosti uivatele.

UPOZORNN: Poadavky na poskytnut dat nebo informac jsou zaznamenvny. V ppad, e je poadavek nebo srie poadavk vyhodnocen jako tok smujc k pokozovn osoby Jiho Hruky nebo jako snaha nepovolen shromaovat data v rozporu se stanovenm elem, me tato skutenost vst k zablokovn pstupu k informacm na webovch strnkch www.subaqua.cz, ppadn k dalm nezbytnm krokm.

Uitm webovch strnek www.subaqua.cz souhlas uivatel s uvedenmi podmnkami a elem uit.